Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Painopisteenä perusterveydenhuolto

Hyvää alkanutta vuotta! Tänä vuonna Sairaanhoitajaliiton erityisenä painopisteenä on perusterveydenhuolto. Haluamme nostaa esiin perusterveydenhuollossa toimivien sairaanhoitajien valtavan laajan osaamisen, jota tarvitaan muuan muassa potilaiden moninaisten tarpeiden ja sairauksien hoitamiseksi.

Työlle ominaista on laaja-alaisuus ja usein itsenäinen työskentely varsinkin vastaanotoilla. Sairaanhoitajavastaanottojen osuus avohoidon vastaanottokäynneistä on lähellä lääkärikäyntien määrää, joten lääkärille pääsyn ohella tulisi tarkastella sairaanhoitajan vastaanotolle pääsyä.

Nostamme esiin myös ne perusterveydenhuollon kehittämistarpeet ja työn haasteet, jotka vaativat pikaisia ja konkreettisia toimia. Julkaisemme tammikuun lopulla kahden vuoden välein toteutettavan sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset.

Valitettavasti tuloksissa ei ole aihetta iloon etenkään perusterveydenhuollon osalta. Tyytymättömimpiä työoloihinsa olivat kotihoidossa, kotisairaanhoidossa, kotipalvelussa ja palveluasumisessa työskentelevät sairaanhoitajat. Heidän tyytymättömyytensä kohdistuu muita yksiköitä erityisemmin perehdytykseen, töiden jakamiseen osaamisen perusteella, mentorointitoimintaan ja työtä helpottaviin teknologisiin sovelluksiin.

Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja

Teksti on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/19.


Med tyngdpunkt på primärvården

Gott nytt år! I år ha sjuksköterskeförbundet primärvården som speciell tyngdpunkt. Vi vill lyfta fram det mycket stora kunnandet hos sjukskötarna i primärvården. Den behövs bl.a. i vården av patienter med mångahanda behov och sjukdomar.

Karakteristiskt för arbetet är dess omfattning och ofta självständiga arbete i synnerhet på mottagning. Sjukskötarmottagningarnas andel av öppna vårdens mottagningsbesök ligger nära läkarbesökens antal, och utöver tillgängligheten till läkare borde man även betrakta tillgängligheten till sjukskötarnas mottagning.

Vi lyfter fram även de utvecklingsbehov och arbetsutmaningar i primärvården som kräver snabba och konkreta åtgärder. Vi publicerar i slutet av januari resultaten av sjukskötarnas arbetsmiljöbarometer som görs med två års intervall.

Tyvärr ger inte resultaten orsak till glädje i synnerhet för primärvårdens del. Mest missnöjda med sina arbetsförhållanden är sjukskötare som arbetar i hemvården, hemsjukvården, hemservicen och serviceboendet. Deras missnöje riktar sig mer än i övriga enheter mot introduktionen, fördelningen av arbete enligt kunnande, mentorverksamheter och tekniska tillämpningar som underlättar arbetet.

Nina Hahtela, Sjukskötarförbundets ordförande
Översättning Hans Falck