Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Ratkaisuja sairaanhoitajille – ja meille kaikille

Eduskuntavaalit järjestetään ensi keväänä, ja Suomen Sairaanhoitajien hallitusohjelmatavoitteet keskittyvät korjaamaan sairaanhoitajapulaa ylläpitäviä ja lisääviä rakenteita. Vaadimme, että hallitus korjaa epäkohdat näissä asioissa: sairaanhoitajan palkka, koulutus, osaaminen ja työn tekemisen edellytykset sekä hoitotyön johtaminen.

Palkan on noustava työn vaativuutta ja koulutustasoa vastaavalle tasolle, ja palkan tulee nousta kokemuksen myötä.

Sairaanhoitajakoulutukseen on saatava yhtenäinen opetussuunnitelma ja loppukoe. Myös koulutuksen ja harjoittelujen rahoitukseen liittyvät ongelmat on ratkaistava.

Sairaanhoitajien osaamisen kehittyminen on mahdollistettava täydennyskoulutuksella, erikoistumisella ja kliinisillä urapoluilla. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien pätevöitymiseen on luotava yhtenäiset käytännöt.

Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja -rakenteen on oltava riittävällä ja turvallisella tasolla. Ennakoitavissa oleviin poissaoloihin sekä kriisitilanteisiin on pystyttävä varautumaan. Lisäksi hallituksen on turvattava sairaanhoitajien pandemian jälkeinen työhyvinvointi ja jaksaminen.

Hoitotyön johtamisen tulee olla hyvinvointialueiden hallintosäännöissä muiden asiantuntija-ammattien rinnalla, ja professiojohtamiseen on luotava velvoittava kansallinen malli. Ministeriöön tarvitaan toimivaltainen hoitotyön ylin viranhaltija, jolla on mandaatti seurata ja ohjata hoitotyön kokonaisuutta valtakunnallisesti.

Hallituksen on korjattava nämä epäkohdat ja osoitettava toimenpiteisiin budjettirahoitusta. Oletko samaa mieltä, Suomen Sairaanhoitajien jäsen?

Lösningar för sjukskötare – och oss alla

Det är riksdagsval nästa vår och Finlands Sjukskötare har som viktigaste målsättningar för regeringsprogrammet att åtgärda strukturer som upprätthåller och ökar bristen på sjukskötare. Vi kräver att regeringen korrigerar missförhållandena i sådana frågor, sjukskötarnas löner, utbildning, kunnande och förutsättningar för arbete samt vårdarbetets ledarskap.

Lönerna måste höjas till en nivå som motsvarar arbetets svårighetsgrad och utbildningsnivå, och lönen måste stiga med ökad erfarenhet. För sjukskötarutbildningen måste man få en enhetlig utbildningsplan och sluttentamen. Också problemen med finansieringen av utbildning och praktik måste lösas. Utvecklingen av sjukskötarnas kunnande ska möjliggöras med fortbildning, specialisering och kliniska karriärstigar. För utländska sjukskötares kompetens måste enhetlig praxis skapas.

Vårdarbetets personaldimensionering och -struktur måste vara på en tillräcklig och trygg nivå. På förutsägbar frånvaro och krissituationer måste man kunna förbereda sig. Dessutom bör regeringen säkra sjukskötarnas arbetsvälmågan och orkande efter pandemin.

Vårdarbetets ledarskap bör i välfärdsområdenas förvaltningsstadga komma på samma nivå som andra expertyrken och den professionella ledningen ska få en förpliktande nationell modell. I ministeriet ska det finnas en behörig högsta tjänsteinnehavare som har mandat att följa med och styra vårdarbetets helhet riksomfattande.

Regeringen måste korrigera dessa missförhållanden och anvisa budgetfinansiering för åtgärderna. Är du av samma åsikt, du medlem av Finlands Sjukskötare?

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 6/2022. Lue koko lehti.