Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta työharjoittelussa –integroiva kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta työharjoitteluissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa aihealueesta, jotta kiusaamista harjoitteluissa voitaisiin ehkäistä ja puuttua siihen. Tutkimuskysymyksinä oli: Millaisia omakohtaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoilla on kiusaamisesta työharjoittelussa? Millaisia kiusaamisen taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksista?

Tiivistelmä

Kaisa Kärki, TtK, TtM-opiskelija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Hoitotiede, Tampereen yliopisto, kaisa.karki@tuni.fi
Elina Puikkonen, TtM, kouluttaja, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Hoitotiede, Tampereen yliopisto, Taitotalo, elina.puikkonen@taitotalo.fi
Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Hoitotiede, Tampereen yliopisto, annaliisa.aho@tuni.fi

Tutkimuksen tarkoitus: Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta työharjoitteluissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa aihealueesta, jotta kiusaamista harjoitteluissa voitaisiin ehkäistä ja puuttua siihen. Tutkimuskysymyksinä oli: Millaisia omakohtaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoilla on kiusaamisesta työharjoittelussa? Millaisia kiusaamisen taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksista?

Aineisto ja menetelmät: Katsaus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tiedonhaku tehtiin CINAHL, Medline-, PsycINFO- ja Medic-tietokannoista sekä manuaalihaulla vuosirajauksella 2009–2020. Lopulliseen katsaukseen valikoitui 21 tutkimusartikkelia. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Kiusaaminen työharjoittelussa oli epäasiallista käytöstä työpaikalla, kuten epäsuoraa- ja suoraa vihamielistä käytöstä sekä opiskelijoiden syrjimistä. Kiusaaminen ilmeni opiskelijan ohjaukseen liittyvänä epäasiallisena käytöksenä, kuten oppimisen sabotoimisena, ristiriitaisina odotuksina opiskelijan suoriutumisesta ja ohjaajien negatiivisena asennoitumisena opiskelijoita kohtaan. Lisäksi opiskelijoiden kokemuksista tunnistettiin työyhteisöön liittyviä tekijöitä, jotka altistivat opiskelijat kiusaamiskokemuksille.

Päätelmät: Kiusaamisen ehkäisy terveydenhuoltoalalla on tärkeää opiskelijoiden laadukkaan työharjoittelun ohjauksen ja ammattiin sitoutumisen kannalta. Opiskelijaohjauskoulutuksessa tulisi korostaa henkilökunnan asiallisen suhtautumisen merkitystä opiskelijoita kohtaan työharjoittelujen aikana.

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Suomessa työpaikkakiusaamista ilmenee eniten terveydenhuoltoalalla.

• Kiusaamiskokemukset ovat yhteydessä moniin kiusattujen terveysongelmiin sekä opiskelijoiden käsitykseen työelämästä ja alalle sopeutumisesta.

• Kiusaamisen on todettu lisäävän sairaanhoitajaopiskelijoiden alanvaihtoaikeita.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Sairaanhoitajaopiskelijoihin kohdistui vihamielisyyttä, syrjintää, oppimisen sabotointia, harjoittelun ohjaajan ristiriitaisia odotuksia opiskelijaa kohtaan sekä negatiivista asennoitumista ohjausta kohtaan.

• Sairaanhoitajaopiskelijoiden kiusaamiskokemusten taustalla voi olla myös työyhteisöön liittyviä tekijöitä kuten esimerkiksi ohjaajan ajanpuute, henkilöstöpuutokset ja kiusaamiskulttuuri.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää kiusaamisen ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

• Tuloksia voidaan hyödyntää kliinisten oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä opiskelijaohjauskoulutuksen kehittämisessä.

• Hoitotyön johtajat voisivat järjestää työpaikoille keskustelevaa koulutusta aiheesta ja puuttua aktiivisesti työpaikkakiusaamiseen.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.