Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajien eettinen kuorma vaikuttaa työssäjaksamiseen

Sairaanhoitajien ammattieettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea ammattiin valmistuvia ja meitä ammatissa jo toimivia sairaanhoitajia eettisessä päätöksenteossa. Eettinen päätöksenteko sairaanhoitajan työssä ja sairaanhoitajan rooli potilaan puolestapuhujana ovat korostuneet viime aikoina.

Tänä keväänä tehdyn Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn mukaan vaativaa hoitotyötä on tehty ilman kunnollista perehdytystä ja ilman asianmukaisia suojavarusteita. Epäkohdista on kielletty puhumasta. Henkilökunnalla on huoli työ- ja potilasturvallisuudesta sekä omasta ja kollegoiden jaksamisesta. Sairaanhoitajat puhuvat eettisestä kuormasta, joka vaikuttaa työssäjaksamiseen. Liian suuri kuorma näkyy poissaoloina ja alanvaihtajien määrän kasvuna.

Sairaanhoitajaliitto asetti viime vuonna työryhmän päivittämään vuonna 1996 ilmestyneet ”Sairaanhoitajien ammattieettiset ohjeet”. Työryhmä koostuu ammattilaisista, jotka työskentelevät palliatiivisen hoitotyön, tehohoidon, vanhustyön, johtamisen ja esimiestyön, tutkimus-, opetus- ja kehittämistyön sekä päivystys- ja ensihoidon alueilla.

Sairaanhoitajaliitto kysyi sairaanhoitajilta, mitä uusia asioita eettisiin ohjeisiin pitäisi ottaa mukaan. Yksi osuva vastaus kuului näin: Ohjata sairaanhoitajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta työminä säilyisi ammattimaisena. Käytössä olevat vanhat ohjeet, jotka ovat parhaillaan päivityksen alla, löytyvät täältä: https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

Sjukskötarnas etiska börda inverkar på orkandet i arbetet

Syftet med sjukskötarnas yrkesetiska anvisningar är att stödja de som blir färdiga för yrket och oss i yrket redan fungerande sjukskötare vid etiskt beslutsfattande. Etiskt beslutsfattande i sjukskötarens arbete och sjukskötarens roll som patientens förespråkare har betonats de senaste tiderna.

Enligt en koronaenkät som Sjuksköterskeförbundet gjorde på våren har krävande vårdarbete utförts utan ordentlig introduktion och utan adekvat skyddsutrustning. Missförhållanden har man förbjudits att tala om. Personalen oroar sig om arbets-och patientsäkerheten samt sitt eget och kollegernas orkande. Sjukskötarna talar om en etisk börda som inverkar på orkandet i arbetet. En alltför stor börda syns i frånvarostatistiken och i antalet som byter bransch.

Sjuksköterskeförbundet tillsatte i fjol en arbetsgrupp att uppdatera ”Yrkesetiska riktlinjer för sjukskötare” som utkom år 1996. Arbetsgruppen är sammansatt av yrkesutbildade som arbetar med palliativt vårdarbete, äldrearbete, ledarskap och chefsarbete, forsknings-, undervisnings- och utvecklingsarbete samt jourarbete och akutvård.  

Sjuksköterskeförbundet frågade sjukskötarna vilka nya frågor som borde tas med i de etiska riktlinjerna. Ett träffande svar löd så här: Styra sjukskötare att se till sitt eget välbefinnande och orkande så att det yrkesmässiga arbetsjaget skulle bevaras. De ibrukvarande gamla riktlinjerna som uppdateras som bäst återfinns här: https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

Nina Hynninen
Sairaanhoitajaliiton varapuheenjohtaja
nina.hynninen@sairaanhoitajat.fi

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 6/2020. Lue koko lehti.