Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien näkemykset moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta syöpää sairastavien potilaiden hoitotyössä

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Karukivi J, Stolt M, Heikkilä H, Kuusisto H, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Sulosaari V. 2021. Sairaanhoitajien näkemykset moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta syöpää sairastavien potilaiden hoitotyössä. Tutkiva Hoitotyö 19(4), 12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien näkemyksiä moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta yhdessä Syöpäkeskuksessa ja tunnistaa siihen mahdollisesti yhteydessä olevia tekijöitä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin sairaanhoitajilta (n=278) yhdestä alueellisesta Syöpäkeskuksesta Suomessa vuosina 2018 ja 2019 Moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen (MONAMI) -kyselylomakkeella. Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastotieteen menetelmillä.

Tulokset: Sairaanhoitajat arvioivat moniammatillisen yhteistyön toteutuvan kohtalaisesti syöpäpotilaiden hoidossa. He tunnistivat moniammatillisen yhteistyön hyödyt, mutta moniammatillisen toiminnan tavoitteita ei vastaajien mukaan kuitenkaan ollut määritelty yhdessä. Sairaanhoitajan työkokemuksen pituus, kuuluminen moniammatilliseen tiimiin ja osallistuminen moniammatillista toimintaa edistävään koulutukseen olivat yhteydessä positiivisempaan näkemykseen moniammatillisesta toiminnasta.

Päätelmät: Tutkimus vahvistaa näkemystä moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä syöpäpotilaan hoidossa sairaanhoitajien näkökulmasta. Moniammatillista yhteistyötä ja sen johtamista tulee kehittää edelleen ja korostaa toisten ammattiryhmien tuntemista ja arvostusta. Säännöllinen moniammatillista toimintaa tukeva koulutus voisi osaltaan edistää moniammatillisen yhteistyön toteuttamista. Tutkimusta tulee kohdentaa moniammatillista toimintaa edistävien interventioiden ja niiden vaikutusten arviointiin sekä eri ammattiryhmien toisiaan täydentäviin rooleihin.

Asiasanat: johtaminen, kysely, moniammatillinen yhteistyö, sairaanhoitaja, syöpäpotilaan hoitotyö

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Moniammatillinen yhteistyö perustuu sille, että eri ammattiryhmien edustajat työskentelevät yhdessä tavoitteenaan toteuttaa potilaalle parasta mahdollista hoitoa.

• Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää syöpäpotilaan hoitotyössä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Syöpäpotilaan hoitotyötä tekevät sairaanhoitajat arvioivat moniammatillisen yhteistyön toteutuvan kohtalaisesti.

• Moniammatillisen toiminnan johtaminen arvioitiin kokonaisuudessaan heikoimmaksi osa-alueeksi sekä työyksikkö- että toimintayksikkötasoilla.

• Sairaanhoitajan työkokemuksella, kuulumisella moniammatilliseen tiimiin ja osallistumisella moniammatillista toimintaa edistävään koulutukseen oli myönteinen yhteys näkemykseen moniammatillisen toiminnan toteutumisesta.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä vahvistamalla yhteisiä toimintatapoja syöpäpotilaiden hoidossa ja huomioimalla eri ammattiryhmien toisiaan täydentävät roolit.

• Moniammatillisen toiminnan johtamisen tueksi yhteisesti luotu toimintamalli voisi edistää moniammatillisen toiminnan perusteiden toteutumista ja vahvistaa johtamisen merkitystä moniammatillisen toiminnan kokonaisuudessa.

• Moniammatillisen toiminnan vahvistaminen ja moniammatilliseen toimintaan liittyvien koulutusmahdollisuuksien luominen sairaanhoitajille voisi edistää moniammatillisen toiminnan toteutumista.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.