Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen erikoissairaanhoidossa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Rouvinen K, Uusitalo T, Roos M, Teuho S, Koivula M. 2021. Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen erikoissairaanhoidossa. Tutkiva Hoitotyö 19(4), 20–29.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista seitsemällä ohjausosaamisen osa-alueella erikoissairaanhoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerättiin sähköisesti opiskelijaohjauksen itsearvioinnin (MCI) mittarilla erään suomalaisen yliopistollisen sairaalan sairaanhoitajilta (N=2216) syksyllä 2020. Vastausprosentti oli seitsemän (n=161). Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä.

Tulokset: Sairaanhoitajat arvioivat ohjausosaamisensa hyväksi ohjaajan ominaisuuksien, ohjausmotivaation, ohjauksen tavoitteellisuuden, reflektiivisen ohjauskeskustelun ja kehittävän palautteen antamisen osalta. Tyydyttävälle tasolle arvioitiin harjoitteluyksikön ohjauskäytäntöjen tunteminen ja opiskelijalähtöisen arvioinnin osaaminen. Erillisellä ohjauskeskustelulla oli yhteys opiskelijalähtöiseen arviointiin. Ohjauskeskustelun pituudella ja ohjauskoulutukseen osallistumisella oli yhteys yksikön ohjauskäytäntöjen tuntemiseen ja ohjausmotivaatioon.

Päätelmät: Opiskelijaohjauskoulutuksella todettiin olevan yhteys lähes kaikkiin sairaanhoitajien ohjausosaamisen osa-alueisiin. Tutkimustulosten perusteella voidaan suositella ohjauskoulutuksen tarjoamista säännöllisesti opiskelijaohjaajille ja opiskelijaohjauksen ja ohjaajakoulutuksen kehittämistä.

Asiasanat: ohjausosaaminen, ohjattu harjoittelu, opiskelijaohjaus, sairaanhoitaja, opiskelijaohjausosaamisen mittari, erikoissairaanhoito

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Opiskelijaohjauksella on todettu olevan keskeinen merkitys opiskelijan oppimiseen ja harjoittelun onnistumiselle.

• Ohjausta saaneiden opiskelijoiden ja ohjausta saamattomien opiskelijoiden välillä on todettu eroja kliinisessä osaamisessa.

• Opiskelijat, joilla on harjoittelun ajaksi nimetty ohjaaja, jonka kanssa he tekevät säännöllisesti yhteisiä työvuoroja harjoittelun aikana, ovat tyytyväisempiä kliiniseen harjoitteluun.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Sairaanhoitajien korkea koulutustaso on yhteydessä heidän parempaan osaamiseensa opiskelijaohjauksen eri osa-alueilla.

• Opiskelijaohjauskoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat arvioivat ohjausmotivaationsa paremmaksi kuin ne, jotka eivät olleet osallistuneet koulutukseen.

• Tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa opiskelijaohjauskoulutuksen kehittämisen tueksi.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tulosten avulla sairaanhoitajien ohjausosaamista voidaan parantaa kehittämällä opiskelijaohjauksen käytäntöjä työyksiköissä sekä luomalla yhteiset ohjauksen toimintatavat ja tiedottamalla niistä tehokkaasti.

• Tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijaohjauksen kehittämisessä sisällyttämällä siihen erityisesti opiskelijalähtöisen arvioinnin tietojen ja taitojen koulutusta sekä tarjoamalla ohjauskoulutusta säännöllisesti.

• Tulosten avulla voidaan lisätä hoitotyön johtajien, terveydenhuollon henkilöstön ja terveysalan opettajien tietoisuutta sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tasosta.

• Tuloksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen ja ohjaajakoulutuksen kehittämisessä.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.