Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien työhön sitoutuminen ja arvostava johtaminen yliopistosairaalassa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Kuusisto T, Arola T, Salin S. 2021. Sairaanhoitajien työhön sitoutuminen ja arvostava johtaminen yliopistosairaalassa. Tutkiva Hoitotyö 19(3), 3–11.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata arvostavan johtamisen toteutumista erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien näkökulmasta.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin Suomessa e-lomakekyselynä yhden yliopistosairaalan toimialueen sairaanhoitajilta (N=420) keväällä 2020. Vastausprosentti oli 22. Kyselylomakkeena käytettiin Arvostavan johtamisen mittaria. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin.

Tulokset: Alle 35-vuotiaat sairaanhoitajat (n=46) arvioivat työsuhteen määräaikaisuuden, riittämättömien työetujen ja halun nähdä muita työpaikkoja nykyisen työn vaihtamisen syinä. Yli 35-vuotiaat, pitkään alalla olleet sairaanhoitajat (n=45) olivat muita sitoutuneempia organisaatioon, mutta haluttomampia joustamaan muutoksissa. Vähemmän alan työkokemusta omanneet harkitsivat ammatinvaihtoa viiden vuoden sisällä. Arvostava johtaminen toteutui hyvin kaikilla osa-alueilla.

Päätelmät: Nuorempien, työuransa alussa olevien sairaanhoitajien ammatillista kasvua tulee tukea kehittämällä mentorointia. Kokeneet yli 35-vuotiaat olivat tyytyväisiä työskentelyynsä

nykyisessä organisaatiossa, joten heidän myönteinen asenteensa olisi tärkeää saada välitettyä uusille sairaanhoitajille.

Asiasanat: arvostava johtaminen, erikoissairaanhoito, kvantitatiivinen tutkimus, sairaanhoitaja, sitoutuminen

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Mahdollisuus urakehitykseen, kouluttautumiseen ja päätöksentekoon edistävät hoitotyöntekijöiden työhön sitoutumista samoin kuin lähijohtajalta saatu tuki sekä palkitseminen.

• Hoitotyöntekijöistä suuri osa joko harkitsee tai on harkinnut ammatinvaihtoa, sillä hoitoala ei tarjoa riittävästi urakehitysmahdollisuuksia, palkka koetaan liian pieneksi ja työn vaatimukset kohtuuttomiksi.

• Terveydenhuollon johtamistyyli vaikuttaa hoitotyöntekijöiden aikomukseen vaihtaa työpaikkaa tai alaa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Alle 35-vuotiaat sairaanhoitajat vaihtavat työpaikkaa työsuhteen määräaikaisuuden, työetujen riittämättömyyden sekä halun nähdä muita työpaikkoja vuoksi.

• Yli 35-vuotiaat, pitkän työkokemuksen omaavat sairaanhoitajat olivat kaikkein sitoutuneimpia organisaatioon sekä tyytyväisimpiä siihen loppu-uransa työpaikkana.

• Sairaanhoitajat kokivat arvostavan johtamisen hyväksi, mutta yksittäisten väittämien perusteella etenkin palkitsemisessa ja molemmin puolisessa palautteen antamisessa oli kehitettävää.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Nuorempia sairaanhoitajia pitää tukea ammatillisessa kasvussa luomalla heille mentorointimalli, jonka avulla työuransa alussa olevien sairaanhoitajien työelämävalmiuksia voidaan lisätä ja vahvistaa.

• Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen lisää sairaanhoitajien organisaatioon ja työhön sitoutumista.

• Pidemmän työuran omaavien sairaanhoitajien organisaatioon ja työyksikköön sitoutumista pitää hyödyntää kouluttamalla heistä mentoreita nuoremmille sairaanhoitajille.

• Hoitotyön vetovoimaa voidaan kehittää luomalla koko organisaation kattavia urapolkumalleja.

• Hoitotyön johtamisessa tulee kehittää palkitsemisjärjestelmiä monipuolisesti.

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti