Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien työsuhteet ja työolot muutoksessa: sairaanhoitajien kokemuksia työn prekarisoitumisesta

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Hult M, Kokkinen L, Häggman-Laitila A. 2021. Sairaanhoitajien työsuhteet ja työolot muutoksessa: sairaanhoitajien kokemuksia työn prekarisoitumisesta. Tutkiva Hoitotyö 19(4), 30–37.

Tutkimuksen tarkoitus: Sairaanhoitajien työsuhteet ovat olleet vakaita, mutta ovat työelämän muuttuessa prekarisoitumassa tarkoittaen epäedullisia työsuhteita ja huonoja työoloja. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemaa prekaarityötä.

Aineisto ja menetelmät: Kyselytutkimukseen osallistui 414 sairaanhoitajaa Suomessa syksyllä 2020. Prekaarityötä arvioitiin työsuhteen kestoon, palkkaan, työntekijän valtuuksiin, koettuun haavoittuvuuteen, työntekijän oikeuksiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyen. Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastomenetelmillä.

Tulokset: Sairaanhoitajien enemmistö oli prekaarityössä. Prekaarityö ilmeni haavoittuvuuden kokemuksena johtuen epäoikeudenmukaisesta tai autoritaarisesta johtamisesta sekä palkkaan ja oikeuksiin liittyvinä epäkohtina. Nuoremmat ja määräaikaiset työntekijät olivat tilastollisesti merkitsevästi useammin prekaarityössä kuin vanhemmat ja vakituiset työntekijät.

Päätelmät: Sairaanhoitajat kohtaavat työssään työsuhteisiin ja työoloihin liittyviä epäkohtia. Erityisesti nuorten ja määräaikaisten sairaanhoitajien kokema prekaarityö tulisi tunnistaa ja heidän asemaansa parantaa. Sairaanhoitajien prekaarityötä tulisi tutkia myös laadullisilla tutkimusmenetelmillä.

Asiasanat: kyselytutkimus, prekaarityö, sairaanhoitaja, työolot, työsuhde

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Sairaanhoitajien prekaarityötä ei ole kansallisesti tutkittu ja kansainvälisestikin tutkimusta on hyvin vähän.

• Prekaarityö tarkoittaa epätyypillisiä, epävarmoja ja heikkolaatuisia työsuhteita ja huonoja työoloja, joilla on yhteys heikentyneeseen terveyteen, työhyvinvointiin ja urakehitykseen.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Sairaanhoitajien enemmistö oli prekaarityössä eli heidän työsuhteissaan ja työoloissaan oli epäkohtia.

• Nuoret ja määräaikaisissa työsuhteissa olevat sairaanhoitajat olivat useammin prekaarityössä kuin vanhemmat sairaanhoitajat ja vakituisissa työsuhteissa olevat.

• Prekaarityön ulottuvuuksista korostui kokemus haavoittuvuudesta epäoikeudenmukaisen tai autoritaarisen johtamisen seurauksena.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Prekaarityötä tekevien sairaanhoitajien kokemusten tunteminen auttaa työyhteisöissä tasapuolisen, osallistavan ja arvostavan ilmapiirin luomisessa.

• Johtamisessa huomio tulisi kiinnittää oikeudenmukaiseen työnjakoon ja kannustavaan johtamiseen sekä myös määräaikaisten sairaanhoitajien täydennyskoulutukseen pääsyn turvaamiseen.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.