Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevat tekijät

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Elonen I, Ryhtä I, Saaranen T, Mikkonen K, Kääriäinen M, Paija T, Salminen L. 2022. Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevat tekijät. Tutkiva Hoitotyö 20(2), 3–10.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajien digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla ryhmähaastatteluilla helmi-huhtikuussa 2018 kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Aineisto analysoitiin induktiivisesti.

Tulokset: Opettajien (n=41) näkemysten mukaan digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat täydennyskoulutus, teknologiset resurssit, yhteistyön mahdollisuudet, henkilökohtaiset ominaisuudet ja organisaation toimintamallit.

Päätelmät: Tuloksien perusteella opettajien digipedagogista osaamista voidaan edistää varmistamalla riittävät mahdollisuudet päästä laadukkaisiin, yksilön ja työelämän tarpeita palveleviin täydennyskoulutuksiin. Organisaatiot voivat tukea opettajien digipedagogista osaamista varmistamalla toimivien ja opetukseen ja oppimiseen soveltuvien teknologisten resurssien saatavuuden ja suunnittelemalla tehokkaan käyttöönoton ja tarvittavan tuen. Yhteistyön mahdollistaminen organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä koettiin myös tärkeäksi. Tuloksia voidaan hyödyntää soteku-alan opettajien digipedagogisen osaamisen täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

Asiasanat: digipedagogiikka, digipedagoginen osaaminen, opettajat, sosiaali- terveys- ja kuntoutusala, täydennyskoulutus

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Sosiaali-, terveys- ja kuntoutus (soteku) -alan opettajien digipedagogisessa osaamisessa on puutteita.

• Lisä- ja täydennyskoulutus vahvistavat opettajien digipedagogista osaamista.

• Uuden teknologian käyttöönotossa opettajien saama tuki edistää uuden oppimista.

Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?

• Soteku-opettajien digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä ovat täydennyskoulutus, teknologiset resurssit, yhteistyön mahdollisuudet, henkilökohtaiset ominaisuudet ja organisaation toimintamallit.

• Oppilaitokset ovat avainasemassa digipedagogisen täydennyskoulutuksen ja digitaalisten resurssien käyttöönoton järjestelyissä.

• Soteku-alan opettajien täydennyskoulutuksen saavutettavuuden lisäksi täydennyskoulutuksen laatu ja kohdistuminen työelämän tarpeisiin on oleellista.

• Yhteisöllisyys auttaa jakamaan osaamista ja resursseja.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Digipedagogiseen osaamiseen yhteydessä olevien tekijöiden tunnistaminen parantaa oppilaitosten mahdollisuuksia edistää ja kohdistaa toimenpiteitä opettajien osaamisen parantamiseksi.

• Opettajien tukeminen digitaalisen teknologian käyttöönotossa ja käytössä vapauttaa resursseja muulle opetustoiminnalle.

• Opettajien digipedagoginen osaaminen heijastuu hoitotyöhön opiskelijoiden osaamisen kehittymisen kautta.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.