Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Terveelliset elämäntavat ja hyvä työympäristö edistävät päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan työhyvinvointia

Harri Heikkinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK, Päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan kokemus työhyvinvoinnin edistämisestä (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/435505

Päivystyspoliklinikalla työskentelevän hoitohenkilökunnan kokemuksen mukaan työhyvinvointia yleisesti edistävät hyvä työympäristö sekä hyvä terveys. Työhyvinvointia taas yleisesti heikentävät kuormittava työympäristö sekä kuormittavat elämäntavat. Työhyvinvointia edistetään huolehtimalla omasta terveydestä sekä huolehtimalla työyhteisön viihtyvyydestä sekä suunnittelemalla työvuorot omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Tulokset tulevat ilmi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä, jossa haastateltiin päivystyspoliklinikalla työskentelevää hoitohenkilökuntaa HUS-alueella.

Hoitohenkilökunta toi esille, että työilmapiirillä on erittäin suuri merkitys työssä jaksamisen kannalta. Työyhteisön toivottiin olevan avoin, positiivinen, tasa-arvoinen ja salliva. Työyhteisöltä toivottiin myös palautetta ja tukea. Esihenkilöiden merkitystä hyvän työilmapiirin kannalta korostettiin. Esihenkilöiden toivottiin olevan tasapuolisia, työntekijöitään tukevia sekä kannustavia ja ottavan työntekijät yksilöllisesti huomioon.

Omiin työvuoroihin vaikuttamisen mahdollisuus koettiin olevan erittäin merkittävä tekijä työhyvinvoinnin kannalta. Työvuorotoiveiden esittämisen toivottiin olevan helppoa ja työvuoroihin haluttiin pystyä vaikuttamaan. Työn toivottiin mukailevan työntekijän omaa elämäntilannetta.

Hoitohenkilökunta kertoi tekevänsä vapaa-ajalla asioita, jotka eivät liity työhön. Vapaa-ajalla tehdyt mukavat asiat koettiin työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Omasta terveydestä huolehdittiin syömällä hyvin, huolehtimalla riittävästä levon määrästä, liikkumalla sekä ulkoilemalla. Työvuorossa ollessa huolehdittiin riittävästä taukojen määrästä sekä ravitsemuksesta. Hoitotyöntekijät kertoivat edistävänsä omaa työhyvinvointiaan välttämällä ylitöitä ja huolehtimalla työvuorotoiveissa itselle sopivasta vapaapäivien ja yövuorojen määrästä.

Tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää työtyytyväisyyden, jaksamisen ja työhön sitoutumisen ylläpitämiseen hoitoalalla.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.