Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnasta terveysasemalla

Tutkiva hoitotyö -tiivistelmä
Hämeenaho P, Rask L-M, Kasila K & Kettunen T. 2019. Terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnasta terveysasemalla. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 22–29.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata kokemusasiantuntijan vastaanottoa (KAVo) kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten ja KAVon asiakkaiden näkökulmista.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kolmesta ammattilaisten ryhmähaastattelusta sekä kuudesta asiakkaiden yksilöhaastattelusta. Haastattelut tehtiin vuonna 2016 kahdella terveysasemalla, joissa pilotoitiin KAVoa osana Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistä kehittämishanketta. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset: Ammattilaiset ja asiakkaat näkevät KAVon hyödyllisenä lisänä terveysaseman palvelutarjontaan, erityisesti omahoidon tuessa. Toiminnasta ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi:
kokemusasiantuntijoiden osaamiseen ja KAVon tavoitteisiin liittyy epätietoisuutta ja toiminnan juurruttamista vaikeuttavia oletuksia.

Päätelmät: Päätelminä tulee esiin tarve lisätä ammattilaisten ja asiakkaiden tietoa kokemusasiantuntijuudesta sekä kehittää työyhteisöjä ja uusia yhteistyön muotoja ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välille.

Tästä Tutkiva hoitotyö -lehteen

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!