Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Työyhteisötekijöillä työhyvinvointia – kyselytutkimus terveysalan opettajille

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Saaranen T, Kankkunen P, Mönkkönen A. 2021. Työyhteisötekijöillä työhyvinvointia – kyselytutkimus terveysalan opettajille. Tutkiva Hoitotyö 19(3), 32–39.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysalan opettajien arvioita työyhteisötekijöiden toteutumista toisen asteen ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin terveysalan opettajilta (N=248) sähköisellä Terveysalan opettajien työhyvinvointi-indeksi -kyselylomakkeella viidestä terveysalan koulutusorganisaatiosta Suomessa vuonna 2017. Vastausprosentti oli 40% (n=99). Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä.

Tulokset: Työyhteisötekijöistä parhaimpana terveysalan opettajat arvioivat työ ilmapiirin ja luottamuksen (ka 3,71), kollegiaalisen tuen ja työn arvostuksen (ka 3,56) sekä lähijohtamisen (ka 3,61). Työyhteisön toimivuus toteutui heikoiten työyhteisötekijöistä (ka 3,21). Opettajat kuvasivat tyytymättömyyttä työyhteisön tiedotukseen, työn organisointiin ja työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun. Vastaajista 15 % toi esille työyhteisössä ilmenneen kiusaamisen.

Päätelmät: Työyhteisötekijöillä on merkitystä työyhteisön yhteisöllisyydellä kokemiseen ja siten työhyvinvointiin. Yhteisöllisyyden kehittämiseen tarvitaan hyvää esimiesalaistyöskentelyä noudattaen yhteisiä pelisaantoja, ennalta sovittujen toimintakäytäntöjä ja selkeitä toimenkuvia. Lisaa tutkimustietoa tarvitaan työhyvinvoinnin edistämisestä erityisesti esimiesten näkökulmasta.

Asiasanat: määrallinen tutkimus, terveysalan opettaja, työhyvinvointi, työyhteisötekijät, yhteisöllisyys

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Terveysalan opettajien työhyvinvoinnin haasteet nousevat työn hallinnan haasteista digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja henkilöstön ikääntymisestä; eläkepoistuma aiheuttaa pulaa osaavista ja ammattitaitoisista terveysalan opettajista samalla kun terveysalan ammattilaisten koulutuspaikkojen tarve kasvaa.

• Työhyvinvoinnin kehittäminen edistää työssä jaksamista ja ehkäisee työkyvyttömyyttä sekä pidentää työuraa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Työyhteisöjen toimivuudessa on selkeästi kehitettävää. Opettajilla oli tyytymättömyyttä työyhteisössä tapahtuvaan tiedotukseen muutoksista, työn organisointiin ja työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun. Opettajista 15 % toi kyselyssä esille työyhteisössä ilmenevää kiusaamista.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Työyhteisötekijät tunnistamalla ja niitä edistämällä voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitä kautta edistää työhyvinvointia kaiken ikäisille työntekijöille ja eri kokoisissa koulutusorganisaatioissa.

• Työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämiseen tarvitaan hyvää esimiesalaistyöskentelyä noudattaen yhteisiä pelisääntöjä, ennalta sovittujen toimintakäytäntöjä ja selkeitä toimenkuvia.

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti