Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vaikuttamisen aika on nyt

“My name is Heljä Lundgrén-Laine. I’m President of the Finnish Nurses Association, CNO in one of Finnish wellbeing areas and an adjunct professor in Turku University, Finland. But – first, I’m a nurse.”

Näin puhuin kesällä Montrealissa yli ­­6 200 sairaanhoitajalle ja hoitotyön vaikuttajalle, jotka edustivat 145 maata. Samalla minulla oli iso kunnia kutsua heidät seuraavaan ICN:n hoitotyön maailmankongressiin, joka pidetään Helsingissä 9.–13.6.2025.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli keskeisesti esillä Montrealissa. Yleismaailmallinen hoitajavaje, Covid-19 ja seuraavat pandemiat, luonnonkatastrofit ja sotatoimet osoittavat, miten etulinjassa ja tärkeässä roolissa terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät. Sairaanhoitajien ääni on kuitenkin jäänyt monessa maassa kuulematta. Sairaanhoitajien ja hoitotyön johtajien tulee olla keskeisissä rooleissa kaikilla tasoilla, kun terveydenhuollosta päätetään. Ilman sairaanhoitajien osaamista emme tule selviytymään.

Kanadassa sairaanhoitajien merkitys yhteiskunnan selviytymiselle ja hyvinvoinnille on ymmärretty. Oli ilo kuulla pääministeri Justin Trudeaun viesti liittovaltion hallituksen päätöksestä perustaa hoitotyön ylin valtiollinen viranhaltija vahvistamaan Kanadan terveydenhuollon turvallisuutta.

Suomen Sairaanhoitajien tavoitteena on saada Suomeen vastaava, Kanadan mallin mukainen hoitotyön ylin ministeriötasoinen viranhaltija. Vuonna 2025 yhdistyksemme täyttää pyöreät 100 vuotta. Olisiko Helsingin-kongressi se historiallinen vaikuttamisen hetki, jolloin voisimme kertoa tämän tavoitteen täyttymisestä?

Nu är tid att påverka

“My name is Heljä Lundgrén-Laine. I’m President of the Finnish Nurses Association, CNO in one of Finnish wellbeing areas and an adjunct professor in Turku University, Finland. But – first, I’m a nurse.”

Så här sade jag i ett tal på sommaren i Montreal för mer än 6 200 sjukskötare och påverkare inom vårdarbetet som representerade 145 länder. Samtidigt hade jag den stora äran att bjuda in dem till nästa ICN-världskongress i vårdarbete som ska hållas i Helsingfors 9.–13.6.2025.

Samhällelig påverkan togs centralt upp i Montreal. Den världsomfattande sjukskötarbristen, Covid-19 och följande pandemier, naturkatastroferna och krigshandlingarna visar att hälso- och sjukvårdens yrkespersoner arbetar i frontlinjen och i viktiga roller i många länder. Sjukskötarnas röst har ändå inte hörts i många länder. Sjukskötarna och vårdarbetsledarna bör inta centrala roller på alla nivåer när beslut fattas om hälso- och sjukvården. Utan sjukskötarnas kunnande kommer vi inte att klara oss.

I Kanada har sjukskötarnas betydelse för samhällets fortlevnad och välfärd förståtts. Det var glädjande att höra premiärminister Justin Trudeaus besked om att rege­ringen beslutat grunda för vårdarbetet en högsta statlig ämbetsinnehavare för att stärka tryggheten i Kanadas hälso- och sjukvård.

Finlands Sjukskötare har som målsättning att till Finland få en motsvarande högsta ämbetsinnehavare på ministernivå i vårdarbete enligt kanadensisk modell. År 2025 fyller vår förening runda 100 år. Skulle Helsingfors­kongressen vara det historiska påverkningstillfället då vi kunde berätta om att detta mål uppfyllts?

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 4/2023. Lue koko lehti.

Heljä Lundgrén-Laine

Puheenjohtaja