Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Valmiuksien ja vaatimusten ristiriita – terveydenhoitajien kokemuksia tutkintoonsa sisältyneistä mielenterveysopinnoista

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Putkuri T, Lahti M, Axelin A, Salminen L. 2021. Valmiuksien ja vaatimusten ristiriita – terveydenhoitajien kokemuksia tutkintoonsa sisältyneistä mielenterveysopinnoista. Tutkiva Hoitotyö 19(1),12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia tutkintoonsa sisältyneistä mielenterveysopinnoista ja opintojen vastaavuudesta terveydenhoitotyön vaatimuksiin.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin viidessä fokusryhmähaastattelussa maaliskuussa 2018 Etelä- ja Itä-Suomen alueelta. Haastateltavina oli lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa työskenteleviä terveydenhoitajia (n=24). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Terveydenhoitajat kokivat, että mielenterveysopinnot olivat yksipuolisia eivätkä yhdistyneet terveydenhoitotyöhön. Opinnot koettiin niukkoina ja harjoittelukeskeisinä ja niissä

korostui lääketieteen näkökulma sekä sairaus- ja aikuiskeskeisyys. Terveydenhoitajat kokivat mielenterveysopintojen antamien valmiuksien ja työn vaatimusten välillä epäsuhtaa. Opintojen koettiin antavan valmiudet hyvään ja empaattiseen vuorovaikutukseen. Tästä huolimatta terveydenhoitajat kokivat osaamattomuutta ja riittämättömyyttä kohdatessaan mielenterveysongelmia.

Päätelmät: Tutkimuksen tulokset tuovat esiin täydennyskoulutustarpeen. Nykyisen terveydenhoitajakoulutuksen vastaavuutta työn asettamiin mielenterveysosaamisen vaatimuksiin tulee selvittää tarkemmin.

Asiasanat: kouluterveydenhuolto, koulutus, lastenneuvola, mielenterveys, terveydenhoitajat

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti