Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vanhempien hoitohenkilökunnalta toivoma tuki lapsen ollessa kotisaattohoidossa

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien tuen tarpeita lapsen ollessa kotisaattohoidossa.

Tiivistelmä

Sanna Nieminen, TtM, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sanna.nieminen@hamk.fi
Sanna Eironen, TtM, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sanna.eironen@tuni.fi
Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteiden yksikkö, annaliisa.aho@tuni.fi

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien tuen tarpeita lapsen ollessa kotisaattohoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella vuosina 2017–2020 KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry:n suljetusta keskusteluryhmästä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 18 vanhempaa, jotka olivat saattohoitaneet omaa lastansa kotona. Aineisto muodostui vanhempien e-Formslomakevastauksista (n=18). Lisäksi e-Forms-lomakkeeseen vastanneista vanhemmista kaksi osallistui syvähaastatteluun. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Vanhemmat toivoivat ammattihenkilökunnalta myötätuntoista kohtaamista, tukea kuolevan lapsen hoitamiseen, sujuvaa hoitovastuun jakamista, kotona tapahtuvaa hoitamista, arjen sujuvuuden tukemista, perheen kokonaisvaltaista hoitamista ja tukea kuoleman käsittelyyn.

Päätelmät: Lapsen kotisaattohoidossa perhe tarvitsee tukea sen kaikissa muodoissa. Tuen on tärkeä ulottua koko perheeseen. Tukea tulisi tarjota hoitoprosessin aikana katkeamattomana ja tuen tulisi jatkua myös lapsen kuoleman jälkeen. Saatua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä lasten kotisaattohoitoa.

Asiasanat: kotisaattohoito, laadullinen tutkimus, lapsen saattohoito, tuki

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Lapsen ollessa palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa perheiden saama tuki vaihtelee. Jotta sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatukriteerit palliatiiviselle hoidolle täyttyisivät, täytyy palliatiivisen hoidon kehittämistä edelleen jatkaa.

• Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että perheet haluavat hoitaa saattohoidossa olevaa lasta kotona, mutta onnistuneen kotisaattohoidon edellytyksenä on perheen riittävä tuen saanti.

• Aikaisempaa Suomessa julkaistua tutkimustietoa lasten kotisaattohoidosta ja sen onnistumisen edellytyksistä ei ole saatavilla.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus tuottaa kansallista tutkimustietoa vanhempien tuen tarpeista lapsen kotisaattohoidossa.

• Lapsen ollessa kotisaattohoidossa, koko perhe tarvitsee tukea sen kaikissa muodoissa. Tuen tulee jatkua katkeamattomana myös lapsen kuoleman jälkeen.

• Hoitohenkilökunnan ammatillinen osaaminen korostuu lapsen kotisaattohoidossa.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä lasten palliatiivista hoitoa sekä lasten kotisaattohoitoa, jotta tuki olisi integroitu katkeamattomana hoitoprosessin jokaiseen vaiheeseen.

• Hoitohenkilökunnalta vaaditaan erityistä ammatillista osaamista lapsen palliatiivisessa hoidossa. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa lasten palliatiivisen hoidon lisäkoulutuksia.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.