Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vanhempien käsityksiä lapsensa lääkkeettömän kivunhoidon ohjauksesta sairaalassa

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien käsityksiä lapsensa lääkkeettömän kivunhoidon ohjauksesta sairaalassa ja selvittää taustekijöiden yhteyttä ohjaukseen.


Fanni Koskenranta, TtM, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, f.kannussaari@gmail.com

Anna-Kaija Palomaa, TtM, väitöskirjatutkija, apulaisosastonhoitaja, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, Lasten teho, Oulun yliopistollinen sairaala, anna-kaija.palomaa@ppshp.fi

Heli Kerimaa, TtM, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, heli.kerimaa@oulu.fi

Tarja Pölkki, TtT, professori, asiantuntija, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, tarja.polkki@oulu.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli kuvata vanhempien käsityksiä lapsensa lääkkeettömän kivunhoidon ohjauksesta sairaalassa ja selvittää taustekijöiden yhteyttä ohjaukseen.

Aineisto ja menetelmät: Kuvailevan poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella 1–15-vuotiaiden lasten vanhemmilta (n=210) erään suomalaisen yliopistollisen sairaalan lastenosastoilla. Aineisto analysoitiin kuvailevin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Vanhemmille eniten ohjattuja lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä lapsen kivunhoidossa olivat emotionaalisen tuen menetelmät, asentohoito sekä ajatusten suuntaaminen pois kivusta. Sen sijaan vähiten ohjattuja menetelmiä olivat musiikki ja hieronta. Ohjauksessa käytettiin harvoin kirjallista materiaalia, videoita tai Internet-sivustoja. Lapsen yksilölliset ominaisuudet huomioitiin hyvin ohjauksessa. Lapsen iällä ja kivun voimakkuudella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ohjattuihin menetelmiin. Vanhempien saama ohjaus eri menetelmien käytössä lisäsi heidän tyytyväisyyttään lääkkeettömän kivunhoidon ohjaukseen kokonaisuudessaan.

Päätelmät: Vanhempia osallistava ohjaaminen lapsensa lääkkeettömässä kivunhoidossa on tärkeää. Vanhemmille tarjottuun ohjaukseen sekä monipuolisiin ohjausmenetelmiin tulee kiinnittää huomiota lastenhoitotyössä huomioiden myös lapsen yksilölliset ominaisuudet. Tuloksia voidaan hyödyntää lasten kivunhoidon kehittämisessä.

Asiasanat: lasten kivunhoito, lääkkeetön kivunhoito, vanhempien ohjaus

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttö on todettu tehokkaaksi lasten kivunhoidossa.

• Vanhempien osallistaminen lapsensa kivunhoitoon lisää lääkkeettömien menetelmien käyttöä.

• Lasten kivunhoitoa on tutkittu paljon, mutta sen toteuttaminen on haastavaa ja siinä ilmenee edelleen puutteita.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Vanhempien arvion mukaan emotionaalisen tuen menetelmiä, ajatusten suuntaamista pois kivusta ja asentohoitoa ohjattiin eniten lapsen kivunhoidossa.

• Ohjauksen tukena käytettiin harvoin kirjallista materiaalia, videoita tai internet-sivustoja.

• Vanhempien saama ohjaus erilaisten lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytössä lisäsi heidän tyytyväisyyttään lääkkeettömän kivunhoidon ohjaukseen kokonaisuudessaan.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä vanhempien osallistumista lapsensa lääkkeettömään kivunhoitoon sairaalassa. • Hoitajille on tärkeää tarjota säännöllistä koulutusta liittyen lasten lääkkeettömiin kivunlievitysmenetelmiin, vanhempien ohjaukseen ja erilaisiin ohjausmenetelmiin.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.