Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Yliopistosairaalassa alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon – kyselytutkimus

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Lithovius E, Melender H-L, Kanste O, Vähänikkilä H, Rajala M. Yliopistosairaalassa alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon – kyselytutkimus. Tutkiva Hoitotyö 19(3), 12–22.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyyttä synnytyksenaikaiseen hoitoon ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä yliopistosairaalassa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin kolmen kuukauden aikana vuonna 2020 yhdessä suomalaisessa yliopistosairaalassa kyselylomakkeella, joka sisälsi Synnyttäjän tyytyväisyys

synnytyksenaikaiseen hoitoon (SynTy) -mittarin sekä avoimen kysymyksen. Kyselylomakkeen palautti 401 synnyttäjää. Vastausprosentti oli 80. Monivalintakysymysaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimen kysymyksen aineisto sisällönanalyysilla.

Tulokset: Synnyttäjät olivat suurelta osin tyytyväisiä synnytyksenaikaiseen hoitoon. Tyytyväisimpiä oltiin yksityisyyteen, sallittuun tukihenkilöiden määrään, kätilön rauhallisuuteen, kätilön antaman kannustuksen määrään ja saadun tiedon ymmärrettävyyteen. Tyytymättömimpiä oltiin hallinnan tunteen säilymiseen, perheen kanssa keskenään vietetyn ajan määrään synnytyksen jälkeen sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa kivunhallintaan, liikkua synnytyksen aikana ja vaikuttaa synnytyksen edistymiseen.

Johtopäätökset: Alateitse synnyttäneet naiset olivat suurelta osin tyytyväisiä synnytyksenaikaiseen hoitoon. Synnytykseen valmistautumista varten tulee synnyttäjille opettaa hengitys- ja rentoutumistekniikoita sekä ohjata ja tukea heitä liikkumiseen ja fysiologisesti sopiviin asentoihin. Tulevaisuudessa on tarpeen tutkia keisarileikkauksella synnyttäneiden tyytyväisyyttä synnytyksenaikaiseen hoitoon ja kaikkein pisimpien synnytysmatkojen merkitystä naisten tyytyväisyydelle sekä heidän auttamismenetelmiään pitkän matkan aikana.

Asiasanat: asiakastyytyväisyys, potilaan kokemuksen mittaaminen, synnyttäjä, synnytyksenaikainen hoito, yliopistolliset sairaalat

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Synnyttäjien tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon on yksi keskeinen synnytyspalvelujen laadun osoitin.

• Kolmessa suomalaisessa keskussairaalassa alateitse synnyttäneistä tyytyväisempiä synnytyksen hoitoon ovat olleet naiset, joiden raskaus oli sujunut ongelmitta, joiden synnytys oli käynnistetty sairaalassa ja jotka eivät olleet tutustuneet synnytyssairaalan internetsivuihin ennen synnyttämään saapumista.

• Kansallisessa kyselyssä synnyttäjät ovat olleet tyytyväisiä henkilökunnan asiantuntemukseen ja ammattitaitoon, ja heidän turvallisuuden tunteensa synnytyksessä on lisääntynyt.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Yliopistosairaalassa alateitse synnyttäneistä tyytyväisempiä synnytyksen hoitoon olivat uudelleensynnyttäjät, toisen asteen tutkinnon korkeimpana koulutuksenaan suorittaneet, täysiaikaisesti synnyttäneet, ei-lääkkeellisiä kivunlievityksiä käyttämättömät sekä synnyttäjät, joiden matka synnytyssairaalaan oli 30 km tai vähemmän.

• Osa synnyttäjistä oli tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa liikkua, hyödyntää erilaisia asentoja ja vaikuttaa kivunhallintaan sekä avustukseen hengittämisessä ja rentoutumisessa.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön kehittämisessä?

• Tulokset auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan synnytysvalmennusta ja muuta synnytykseen valmistautumisen tukemista.

• Tulokset auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan synnyttäjän ohjausta ja tukea siten, että hän voi itse vaikuttaa synnytyksensä edistämiseen ja kivunhallintaan.

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti