Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Leikkausosaston sairaanhoitajia motivoi tiimityö

Riina Piilo-Saastamoinen (vas.) ja Sari Toivanen selvittivät opinnäytetyössään, mitkä asiat
ovat leikkaussalisairaanhoitajien työssä hyvin, ja mitä asioita he haluaisivat kehittää.

Riina Piilo-Saastamoinen ja Sari Toivanen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveyden edistäminen, YAMK.
Työn voimavaratekijöitä leikkausosastolla perioperatiivisten sairaanhoitajien kokemana (2022)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120626661

Sairaanhoitajat Riina Piilo-Saastamoinen ja Sari Toivanen tutkivat YAMK-opinnäytetyössään, mitkä asiat ovat perioperatiivisten hoitajien työn voimavaratekijät. Tutkimusmenetelmä oli teemahaastattelu. Piilo-Saastamoinen ja Toivanen haastattelivat kymmentä kokenutta leikkaussalisairaanhoitajaa kahdesta eri sairaanhoitopiiristä.

Aihetta tarkasteltiin positiivisen psykologian keinoin. Hoitajien työhyvinvointia on tutkittu Suomessa vasta vähän tästä näkökulmasta. Perioperatiiviset hoitajat ovat sitoutuneita työhönsä, jonka he kokevat mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työn konkreettisuus ja toimiva tiimityö motivoivat heitä. Sairaanhoitajat kokevat, että yhteistyöllä selvitään mistä vain työtehtävästä.

Opinnäytetyöhön haastatellut sairaanhoitajat halusivat kehittää omaa työtään, mutta resurssit siihen olivat niukat eikä työn kehittäminen juuri näkynyt palkkapussissa. Leikkausosaston vastuualueisiin kuuluvat erikoistyöt jakautuvat epätasaisesti. Palkkiojärjestelmän kehittäminen voisi motivoida useampia kantamaan vastuuta. Sairaanhoitajat kokivat, ettei palkka vastaa työn vaativuutta.

Sairaanhoitajat toivoivat, että hoitotyön ylin johto näkyisi enemmän leikkaussalin arjessa ja että johtotaso ymmärtäisi leikkaussalin ammattilaisten erityisosaamisen ja työnkuvat. Esihenkilön toivottiin antavan kiitosta hyvin tehdystä työstä, ja johdon suunnalta kaivattiin arvostuksen viestimistä. Palautteenantokulttuurissa nähtiin kehittämisen tarvetta, ja systemaattisten kehityskeskustelujen toteuttamiseksi kaivattiin riittäviä esihenkilöresursseja.

Monet tutkimukset ja selvitykset ovat jo aiemmin osoittaneet, että hoitoalan vetovoimatekijöitä tulisi lisätä muun muassa johtamista kehittämällä. Huono johtaminen nousi esiin myös tässä tutkimuksessa. Tilanteen korjaamiseksi tarvittaisiin konkreettisia toimenpiteitä. Leikkaussalien hoitohenkilökunnan korkea asiantuntijuus tulisi tunnustaa ja urakehitystä tukea. Näin parannettaisiin sairaanhoitajien työn vetovoimaa ja työssä pysymistä.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.